История

Юта АД е акционерно дружество основано през 1929 година. В този период от своето съществуване основната продукция на дружеството са били ютени и конопени зебла, влагани в производството на тютюнев амбалаж и захарни торби.

След 1970 година използвайки натрупания производствен опит и внедрявайки нови технологии, предприятието започва производство на нетъкан текстил, като след 1981 година това се превръща в основен предмет на дейност на компанията. Процесите са ориентирани към производство на индустриални изделия от нетъкан тесктил, които се използват за материали в различни индустрии.

От началото на 2004 година, затваряйки производствения цикъл, предприятието започва производство и на изделия за крайно потребление от нетъкани текстилни материали