Противопраховите /хигиенни/маски са предназначени за защита на дихателните органи от средно и едродисперсни нетоксични прахове. Фирма "Юта" АД произвежда две групи маски съгласно БДС 7749-69:
  • маски от втора група "Озон II", с маса до 15 g., прахозадържане над 96%. Размерите на фракциите на праховъздушната смес, спрямо която имат задържаща способност - 5-10 микрона.
  • маски от трета група "Озон III", с маса до 10 g., прахозадържане - над 90%. Размерите на фракциите на праховъздушната смес, спрямо която имат задържаща способност - над 10 микрона.
   Противопраховите маски "Озон" могат да бъдат употребявани без опасност от получаване на неблагоприятни кожни ефекти. Използваните суровини имат благоприятна дерматоксикологична характеристика, нямат кожно дразнещо действие, перкутанна токсичност и фотоалергична активност.
   Области на приложения:на места където се образува груб нетоксичен прах – за градинарство, дърводобивна промишленост, селско стопанство, мелничарство, тютюнева промишленост и др.