Противопраховите маски

Противопраховите /хигиенни/маски са предназначени за защита на дихателните органи от средно и едродисперсни нетоксични прахове. Фирма „Юта“ АД произвежда две групи маски съгласно БДС 7749-69:

маски от втора група „Озон II“, с маса до 15 g., прахозадържане над 96%. Размерите на фракциите на праховъздушната смес, спрямо която имат задържаща способност – 5-10 микрона.

маски от трета група „Озон III“, с маса до 10 g., прахозадържане – над 90%. Размерите на фракциите на праховъздушната смес, спрямо която имат задържаща способност – над 10 микрона.

   Противопраховите маски „Озон“ могат да бъдат употребявани без опасност от получаване на неблагоприятни кожни ефекти. Използваните суровини имат благоприятна дерматоксикологична характеристика, нямат кожно дразнещо действие, перкутанна токсичност и фотоалергична активност.

   Области на приложения:на места където се образува груб нетоксичен прах – за градинарство, дърводобивна промишленост, селско стопанство, мелничарство, тютюнева промишленост и др.